GDPR / RODO

June 08, 2020 16:36

RODO w Fundacji Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie

 

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). 

§ 1

Fundacja Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie (dalej – Fundacja) zbiera i posiada Państwa dane osobowe (dalej - Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń:

1. Subskrypcja na rozsyłki organizowane oraz przeprowadzane przez Fundację z e-mail: mailouts@solidarityby.eu
2. Zawarcie umowy z Fundacją lub uczestnictwo w zorganizowanych przez Fundację wydarzeniach.

Fundacja będzie przetwarzać Państwa Dane w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków Fundacji wynikających ze Zdarzeń oraz w niniejszych celach:
3. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Fundację,
4. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Fundacji.

§ 2

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku ze Zdarzeniami opisanymi powyżej jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne do wykonywania postanowień umowy zawartej z Fundacją (dotyczy  pkt. 2 w.w. Zdarzeń).

Natomiast mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

§ 3

Administratorem Danych jest Fundacja Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie w Warszawie, 00-021 Warszawa, Chmielna 15 lok 204, KRS 0000380958, NIP 5272650223, REGON 142852411.

Fundacja może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Fundację. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Fundacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji, e-mail: office@solidarityby.eu

§ 4

Państwa Dane, których Fundacja jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie

00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15 lok 204

office@solidarityby.eu;  www.belarusinfocus.info

tel. +48 22 826 05 12
 

Dziękujemy i pozdrawiamy,
zespół IBBWF

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china